നിറങ്ങള്‍…(colors…)

Sukuse versed. and I just tried to understand! Beautiful piece of poetry!

The poem is about the connection between colours and the poet’s imagination, how she imagines the intermingling of colours on a palette to those of her thoughts. How the colours became one with her thoughts and she experiences bliss. But then society played the devil and banned her behind bars, but she says colours changed shape and came out as thoughts, stronger every time they incarcerated her and her colourful thoughts..

chembaneer

”നിങളെന്റെ ചിന്തകൾക്കു വിലങു തീർക്കുന്പോൾ, എന്റെ ഭാവന ചിറകു വിരിക്കുന്നു… നിറങളായി,വാക്കുകളായി അതിവിടെ പുതിയ ചരിത്രമെഴുതുന്നു…”
ഞാ൯ എന്നാണ് നിറങളുടെ മാസ്മരിക ശക്തിയിൽ

ആകൄഷ്ടയായതെന്നറിയില്ല…

പച്ചയും ചുവപ്പും നീലയുമൊക്കെ പടരുന്ന കാഴ്ച

എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ട്…

മനസ്സിന്റെ വികാര വിചാരങൾക്കൊപ്പം അലിഞ്ഞു

ചേരുന്ന ചായക്കൂട്ടുകൾ,എനിക്കെന്നും

കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്നു..

മഴവില്ലിന്റെ വശ്യമായ ചാരുതയോടെ

എന്നെയുണർത്തുന്ന നിറങൾ,മായികമായ

ലോകത്തേക്കെന്നെ നയിക്കുന്നു…

അതിൽ ഞാനെന്നെ മറക്കുന്നു…

”നിങളെന്റെ ചിന്തകൾക്കു വിലങു തീർക്കുന്പോൾ,

എന്റെ ഭാവന ചിറകു വിരിക്കുന്നു…

നിറങളായി,വാക്കുകളായി അതിവിടെ പുതിയ

ചരിത്രമെഴുതുന്നു…”

View original post

Advertisements

Published by

pins & ashes

An Aquarius Woman

6 thoughts on “നിറങ്ങള്‍…(colors…)”

Your turn..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s